Navigaatiovalikko

Tietoa Nurmeksesta / Hankkeet ja projektit / liikenneratkaisuhanke

Nurmeksen bioteollisuusalueen ratapiha ja kulkuyhteydet -hanke

 

Nurmeksessa on käynnissä Känkkälässä sijaisevan vihreän teollisuuden alueen liikenne- ja kuormanvaihtoratkaisuja koskeva hanke, "Nurmeksen biotellisuusalueen ratapiha ja kulkuyhteydet". Hanke on toteutettava 1.11.2016-31.10.2018 välisenä aikana. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta yhteensä miljoona euroa vuosille 2017-2018.

Nurmeksen kaupunki yhdessä eri toimijoiden kanssa on suunnitellut ja kaavoittanut bioteollisuusalueen Nurmeksen kaupungin Pitkänmäen teollisuusalueelle. Lisäksi Nurmeksen Porokylässä sijaitseva raakapuun kuormauspaikka sijoitetaan hankealueelle. Uusi teollisuusalue tarvitsee toimivat ja mahdollistavat liikenneratkaisut yritysten tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on rakentaa teollisuusalueelle ratapiha ja tulotiet ratapihalle sekä siirtää alueelle raakapuun kuormaus- ja lastauspaikka. Liikenneviraston tekemässä selvityksessä rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen valittiin terminaalipaikoiksi niiden optimaalisen kuljetuskustannusten mukaan 14 eri paikkaa ja kuormauspaikoiksi 32 eri paikkaa eri puolella Suomea. Kuormauspaikkojen joukossa on myös Porokylä. Nykyinen kuormauspaikka sijaitsee asutuksen välittömässä läheisyydessä ja kuormauspaikan melu koetaan häiritseväksi. Nurmeksen kaupungin strategiassa mainitaan myös kuormauspaikan siirto asemakaava-alueelle, jolloin Porokylän aluetta voidaan hyödyntää esimerkiksi asumisessa.

Nurmeksen bioteollisuusalueen tuleva työllistävä kokonaisvaikutus on aluevaikuttavuustutkimuksen mukaan 281 htv, mistä metsätalouden osuus on 124 htv. Puutavaran lastaus- ja purkupaikan kokonaisvolyymi tulee olemaan junakuormissa n. 505 000 m3/v. puuta sekä lopputuotteita ja varastoitavan puun osalta vuotuinen kokonaismäärä on ratapihalla n. 160 000 m3 ja biohiiltämön pihalla n. 350 000 m3. Lisäksi Imanteelle toteutettava 45 miljoonan euron biodieseltehdas lisää puun liikkumista Nurmeksessa.

Alue sijaitsee 4 km Nurmeksen keskustasta luoteeseen Joensuu-Kontiomäki – rautatien varrella ja Pitkämäen teollisuusalueen pohjoispuolella. Alue kuuluu Nurmeksen kaupungissa Pitkämäen 134 kaupunginosaan, ja rajautuu idässä Joensuu-Kontiomäki rautatiehen ja lännessä Voimatiehen sekä kaavoitettuihin teollisuustontteihin. Rautatie on sähköistämätön ja siinä ei ole automaattista  kulunvalvontaa.

Sito Oy on laatinut hankealueelle Pitkämäen ratapiha ja tiejärjestelyt -raidesuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty neljä eri vaihtoehtoa kuormauspaikan ja sen yhteyteen rakennettavien rinnakkais- ja kuormausraiteiden sijoittumisesta hankealueelle. Toteutettavaksi valittiin VE 4 vaihtoehto. Teollisuusraiteet esitetään liitettäväksi Joensuu-Kontiomäkirautatieverkkoon kahdesta kohtaa, joka mahdollistaa monipuolisen raideliikenteen ratapiha-alueella. Kulkuyhteydet ratapihalle on esitetty toteutettavaksi Voimatien kohdista, joissa korkeusasemat mahdollistavat raskaan liikenteen liikennöinnin ratapihalle. Liikennevirasto ja VR Track ovat viimeistelleet sijaintiselvityksen.

Hankerahoituksen avulla bioteollisuusalueelle saadaan toimiva liikenneratkaisu, raakapuun kuormaus- ja lastauspaikka, ratapiha ja kulkuyhteydet ratapihalle. Liikennevirasto on ilmoittanut rahoittavansa oman osuutensa (2.200.000 €) keväällä 2017.
 

 


 

   

 

Hankelogot