Vaikuttamistoimielimet

Nurmeksen kaupungin vaikuttamistoimielimiin kuuluu 1.6.2017 voimaan astuvan hallintosäännön mukaan nuorisovaltuusto, ikääntyvien neuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Nuorisovaltuuston, ikääntyvien neuvoston ja vammaisneuvoston nimeämillä edustajilla on läsnä- ja puheoikeus toimielimissä julkisten asioiden osalta.

Tämän sivun tietoja päivitetään, kun päätökset toimielimistä on tehty.

Ikääntyvien neuvosto

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) niin sanotun vanhuspalvelulain 11 §:n mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ikääntyvien neuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Ikääntyvien neuvoston toimintasäännön 2.10.2000 2 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee ikääntyvien neuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kahdeksan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Vähintään puolet ikääntyvien neuvostosta edustaa vanhusväestöä, vanhusten omaisia tai vanhusjärjestöjä. Ikääntyvien neuvosto nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Varsinainen jäsen Varajäsen Järjestö
Kortelainen Kaija Kärkkäinen Pentti Eläkeliiton Nurmeksen yhdistys ry
Halonen Varpu Pääkkönen Sanni Nurmeksen Eläkkeensaajat ry
Moilanen Leena Karjalainen Pirkko Sotainvalidien Veljesliiton Nurmes-Valtimo
Sotainvalidit ry ja Sotaveteraanit
Jussila Eila Sormunen Irma Nurmeksen Eläkeläiset ry
Korhonen Sirkka Niiranen Pentti Nurmes-Valtimo Sydänyhdistys ry
Kotilainen Sirkka Lämsä Anna-Liisa Ylä-Karjalan diabetesyhdistys ry
Tolvanen Sanna - Nurmeksen ev. lut. seurakunta

 

Ikääntyvien neuvoston sihteerinä ja Siun soten asiantuntijana toimii kotihoidon palveluesimies Petra Ahtonen.

Kaupunginhallituksen edustajana toimii kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Henry Määttä (varajäsen Anneli Kainulainen).