Murupolku

Navigaatiovalikko

Ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet

angle-left Järjestöiltä toimenpide-ehdotuksia hyvinvointisuunnitelmaan

Järjestöiltä pyydetään toimenpide-ehdotuksia Nurmeksen hyvinvointisuunnitelmaan 2021-2024

Pyydämme järjestöjä vastaamaan kyselyyn tulevan valtuustokauden 2021-2024 hyvinvointisuunnitelman toteuttamisesta.

Mikä hyvinvointisuunnitelma?
Hyvinvointisuunnitelma osoittaa suunnan, johon kaupungin hyvinvointipolitiikalla pyritään. Kaupunkikonsernin, sidosryhmien ja järjestöjen yhteis­työssä toteuttamalla hyvinvoin­tityöllä pyritään ehkäisemään ja vähentämään kaupunkilaisten hyvinvointiin liittyviä haasteita. Hyvinvointisuunnitelma on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline.

Mistä hyvinvointitiedot?
Nurmeksen tulevan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelma laaditaan Pohjois-Karjalan yhteisen hyvinvointisuunnitelman pohjalta. Nurmeksen hyvinvointityöryhmä ja johtoryhmä ovat valinneet maakunnallisesti suunnitelmasta kahdeksan pääpainopistealuetta, joka jakautuvat neljän teeman alle. Teemat ovat suuria ja kaipaammekin järjestöiltä toimenpide-ehdotuksia, joihin tulevalla valtuustokaudella keskitytään.

Mitä ovat nurmekselaisten hyvinvoinnin haasteet?
Hyvinvointia haastaa ikääntyvä väestö, pitkäaikaissairaiden ja pienituloisten suuri määrä, pitkäaikaistyöttömyys rakenteellisena ongelmana, yksinäisyys ja heikko osallisuuden kokemus.

Mitä ovat nurmekselaisten hyvinvoinnin vahvuudet?
Vahvuuksina tunnistetaan monipuolinen osaaminen ja koulutusrakenne, toimiva palvelujärjestelmä ja valmiudet tehdä hallinnonalat ylittävää yhteistyötä sekä innostunut ja innovatiivinen toimijakenttä.

Hyvinvointisuunnitelman painopisteet
Nurmeksen hyvinvointityöryhmä ja johtoryhmä ovat valinneet maakunnallisesti suunnitelmasta kahdeksan pääpainopistealuetta, jotka jakautuvat neljän teeman alle. Pyydämme nyt nurmekselaisilta järjestöiltä toimenpide-ehdotuksia valittujen teemojen toteuttamiseksi.Toimenpide-ehdotukset voivat olla suuria tai pieniä, pelkästään omaa yhteisöäsi koskevia tai koko kaupungin laajuisia. Ne voivat olla esityksiä nykyisen toimintavan muuttamiseksi, resurssien uudelleenjärjestelyä tai vaikka uudenlaisen yhteistyön käynnistämistä. Voi myös tehdä toimenpide-esityksiä, jotka vaatisivat kaupungilta jonkun asian tekemistä, että esimerkiksi yhdistys voisi toteuttaa toimenpiteen.

Teema 1: Hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat

  • Asukkaiden terveyttä edistävät elintavat (liikunta, ravitsemus, päihteet) paranevat
  • Asukkaiden osallisuuden kokeminen lisääntyy ja yksinäisyyden kokeminen vähenee
  • Kaupungin, kuntalaisten ja yhteisöjen yhteistyö vahvistuu

Toimenpide-esimerkki:
Ikäihmisiä tuetaan digiosaamisessa
Lisätään e-passin käyttöastetta

Teema 2: Korkeatasoinen osaaminen ja hyvät työllistymisen edellytykset

  • Tuetaan työuran alkamista, jatkumista ja työssä pysymistä
  • Eri koulutusasteilla tuetaan lasten/nuorten työelämävalmiuksia

Toimenpide-esimerkki:                        
Edistetään kaupungin mahdollisuuksia työssäoppimispaikkana

Teema 3: Asukaskeskeiset palvelut ja niitä tukeva hyvinvointiyrittäjyys

  • Palveluiden esteettömyys ja saavutettavuus paranee
  • Hyvinvoinnin lisäämistä tarjoava yritystoiminta kasvaa

Toimenpide-esimerkki:
Vahvistetaan etäohjauksen ja neuvonnan roolia asiakaspalvelussa
Kaavoituksella edistetään luonnon virkistyskäyttöä

Teema 4: Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö

  • Terveellinen ilmanlaatu elin- ja työympäristössä, sisällä ja ulkona

Toimenpide-esimerkki:
Nurmeksen kaupunki on Savuton kunta

Toimenpide-esitykset
Pyydämme järjestöjä vastaamaan sähköiseen kyselyyn 20.1.2021 klo 15:30 mennessä. Järjestöt päättävät itse vastausten koonnista. Kukin järjestö lähettää yhden yhteisen vastauksen sähköiselle alustalle. 
Kyselyn tulokset käsitellään hyte- työryhmässä, jossa toimenpide-ehdotuksista tehdään vaikuttavuuden arvio ja valitaan meille soveltuvimmat toimenpiteet. Vaikuttamistoimielimet, lautakunnat, hallitus ja valtuusto käsittelevät ja hyväksyvät hyvinvointisuunnitelman.

mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointisuunnitelmaan

Linkki sähköiseen kyselyyn. Pyydämme vastaamaan kyselyyn 20.1.2021 klo 15.30 mennessä

Facekokeilu