Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Lukuvuoden 2021 – 2022 aloittaminen koronaepidemian aikana

Lukuvuoden 2021 – 2022 aloittaminen koronaepidemian aikana

Tässä suunnitelmassa kuvataan lukuvuoden 2021 – 2022 aloittamisen käytännöt Nurmeksen peruskouluissa perustuen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön suositukseen (5.8.2021) opetuksen järjestäjille.

Tavoite on, että koulunkäynti on koronaepidemian aikana turvallista koululaisille ja henkilökunnalle. THL:n suositusta noudattamalla pyritään vähentämään tartuntoja ja rajaamaan mahdollisissa altistustilanteissa altistuneiden joukko mahdollisimman pieneksi. Toiminnan suunnittelussa pyritään sovittamaan yhteen lapsen etu ja oikeudet ja tartuntatautien torjunnan periaatteet.

Erilaisista kouluympäristöistä johtuen kussakin yksikössä voidaan tehdä omia tarkennuksia mm. väljyys- ja hygieniaohjeisiin. Näistä tarkennuksista tiedotetaan koulukohtaisesti henkilökunnalle, oppilaille ja huoltajille.

Muutoksista näihin ohjeisiin ja suunniteltuun koulujen toimintaan tiedotetaan lukuvuoden aikana.

 

 1. Kouluun ei tulla oireisena

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus) Kouluun ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita.

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin.

Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsen ei tulisi mennä kouluun. Tällaisissa tilanteissa toimitaan THL:n ohjeiden mukaan; ajantasainen ohjeistus löytyy Lapset ja koronavirus - Infektiotaudit ja rokotukset - THL

2. Riskiryhmään kuuluvat

Vaikea koronavirustauti on harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä, eikä valtaosalla niistä lapsista ja nuorista, joilla on jokin pitkäaikaissairaus. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua lähiopetukseen. Riskiryhmään kuuluvien on erityisen tärkeää huolehtia rokotussuojastaan kansallisen ohjeistuksen mukaisesti.

Koulujen tapauskohtaisia järjestelyjä koskevassa päätöksenteossa voidaan hyödyntää lääkärin arviota. Kouluissa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.

3. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus Mikäli mahdollista, koulussa vältetään lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Hyvinvointipalvelut ja Siun Sote ohjeistavat tarvittaessa tarkemmin käytännön toimenpiteissä. Kunta määrittelee tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.

 • Hygienian tehostamisesta ja fyysisten kontaktien välttämisestä huolimatta pyrimme huolehtimaan, että lapsi saa tarvitsemansa läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
 • Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa perusopetusta koskevan lainsäädännön mukaisesti.
 • Kouluissa opetusryhmät pyritään pitämään erillään mahdollisuuksien mukaan. Joissain aineissa opetusryhmä vaihtuu (mm. valinnaisaineet). Tällöin panostetaan väljyyteen ja hygieniaan.
 • Ruokasalia käytetään porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.
 • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida.
 • Kasvomaskien käytössä noudatetaan THL:n ja paikallisten viranomaisten suosituksia.
 • Muiden kuin lasten sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun sisätiloissa vältetään. Lapsen ja perheen mahdollisuus tutustua kouluun järjestetään väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden.
 • Henkilöstön liikkumista toimipaikasta toiseen pyritään vähentämään tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Toiseen toimipaikkaan tultaessa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta.

4. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

 • Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään roskiin heti käytön jälkeen. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

5. Siivous ja omat tavarat

 • Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Koulujen siivouksesta vastaa Nurmeksen kaupungin puhtauspalvelut.

6. Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta

 • Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koulussa todetaan jollakulla koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain nojalla karanteeniin.
 • Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois koulusta tartuntatautilääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Suunnitelma poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymiseksi

Tässä suunnitelmassa kuvataan Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti, miten sekä minkälaisin toteuttamistavoin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin mahdollisesti siirrytään ja kuinka etäopetusta, oppimisen tukea, palveluja ja etuuksia koronatilanteen niin vaatiessa järjestetään.
 

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirrytään tartuntatautiviranomaisen ja opetuksen järjestäjän määräyksellä. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske haavoittuvassa asemassa olevia oppilasryhmiä (esiopetuksen, vuosiluokkien 1–3, erityisen tuen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaita).

 

Koulutyön aloittamisessa syksyllä 2021 keskeisiä ovat seuraavat toimenpiteet:

 • Tarvittaessa etäopetukseen siirrytään luokilla 4-9. Etä- ja lähiopetuksessa olevia oppilasryhmiä vuorotellaan viikon välein. Oppilasryhmien jakaminen lähi- ja etäopetusryhmiin tehdään koulukohtaisesti.
   
 • Siun Sote huolehtii oppilashuollon palveluista oman suunnitelmansa mukaisesti myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana. Luokanopettajat ja -valvojat seuraavat normaalisti poissaoloja ja kiinnittävät erityistä huomioita oppilaiden hyvinvointiin. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin ja lisäksi konsultoivat oppilashuoltohenkilöstöä matalalla kynnyksellä, jos huoli oppilaasta herää.
   
 • Oppilaskohtaisia oppimisen tukitoimia (kolmiportainen tuki ja maahanmuuttajien tuki) jatketaan myös etäopetusjaksoilla etäyhteyksiä apuna käyttäen. Erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat tarjoavat oppimisen tukea oppilaille.
   
 • Kouluilta järjestetään tarvittaessa opetukseen osallistumisen kannalta välttämättömät laitteet ja oppimateriaalit oppilaan käyttöön.
   
 • Kouluruokailu järjestetään lähiopetuksessa olevilla oppilaille turvallisuus huomioiden. Etäopetuksessa oleville oppilaille järjestetään valmiiden aterioiden tai ruokakassien jakelu koululta.
   
 • Lähiopetuksessa olevien kuljetusoppilaiden koulukuljetukset järjestetään voimassaolevien aikataulujen mukaisesti.
   
 • Luokanopettajat ja -valvojat viestivät koteihin oman opetus- tai valvontaryhmänsä asioista. Rehtori huolehtii koko koulun tason tiedottamisesta. Varmistetaan myös, että maahanmuuttotaustaiset huoltajat saavat riittävät tiedot.
 • Luokan- ja aineenopettajat huolehtivat opetusryhmiensä opetuksesta lukuvuosisuunnitelman mukaisesti. Aineenopettajat opettavat ryhmiään lukujärjestyksen mukaisesti. Luokanopettajat suunnittelevat etäopetukseen sopivan koulupäivän rakenteen. Luokanopettajat ja -valvojat vastaavat normaaliin tapaan ryhmiensä seurannasta ja ohjauksesta. Mikäli luokanvalvoja ei opeta omaa ryhmäänsä etäopetusjakson aikana, järjestetään ryhmälle viikoittain luokanvalvojan vartti etäyhteydellä, esimerkiksi välituntien aikana.
   
 • Karanteenissa, eristyksessä tai riskiryhmään kuulumisen vuoksi etäopetuksessa olevan oppilaan opettamiseksi ko. opettajalle järjestetään sijainen etäopetustuokion tai -tunnin ajaksi. Etäopetus voidaan myös järjestää opettajan lisätyötunteina. Etäopetuksessa olevalle oppilaalle voidaan mahdollistaa etäyhteys luokassa pidettävän opetuksen seuraamiseksi.
 • Lähiopetuksessa noudatetaan alueen voimassa olevaa maskisuositusta sekä Nurmeksen kaupungin perusopetuksen syksyllä 2021 laadittua yhteistä koronaohjeistusta.
 • Arvioinnissa noudatetaan opetussuunnitelmaa soveltuvin osin.
   

Jos koulun henkilöstöä on kerralla paljon poissa, opettajat tai ohjaajat voivat joutua sijaistamaan poissaolijoita.