Takaisin-komento

<< Palaa takaisin edelliselle
sivulle painamalla selaimen
Takaisin-painiketta.

Grow Green Nurmes / YVA-tiedote-teksti

Nurmeksen bioteollisuusalueen YVA on nyt valmis 1,5 vuoden työn jälkeen

Pohjois-Karjalan ELY:n loppulausunto on hyvä

Puunkäyttö voi kasvaa Nurmeksessa 600 000 k-m3 ja investoinnit ovat ensivaiheessa yhteensä 43 miljoonaa euroa.


Nurmeksessa on saatu päätökseen bioteollisuusalueen ympäristövaikutusten arviointi. Arvi-oinnin kohteina olivat uuden teollisuusalueen bioterminaali, puun kuivaamo, kaksi erikokoista biohiiltämöä, chp-laitos ja raakapuun kuormauspaikka. Arviointimenettelyssä tarkasteltiin neljää eri vaihtoehtoa, jotka poikkesivat toisistaan biohiiltämön tuotantomäärän, raakapuun kuormauspaikan sijoittamisen ja chp-laitoksen rakentamisen osalta.

YVA-prosessin hankevastaava oli Nurmeksen kaupunki, ja prosessi alkoi marraskuussa 2013. Ensin YVA:ssa tehtiin arviointiohjelma, josta saadun palautteen perusteella Pohjois-Karjalan ELY-keskus ohjeisti Nurmeksen kaupunkia tekemänä arviointiselostuksen, joka valmistui 6.1.2015.

Pohjois-Karjalan ELY antoi asiasta 32-sivuisen loppulausuntonsa 25.5.2015 Nurmeksen kaupungille.  YVA:n loppulausunnon allekirjoittivat johtava asiantuntija Aarne Wahlgren ja ympäristöasiantuntija Hannu Luotonen Pohjois-Karjalan ELY:stä. Loppulausunnon suorite-maksu on 11 000 euroa.

Kirjallisia lausuntoja ja mielipiteitä ELY sai arviointiohjelmasta yhteensä 8 kappaletta. Loppulausunnon mukaan hankekuvaus täyttää YVA-lainsäädännössä asetetut tavoitteet, ja arviointiselostuksen vaihtoehdot ovat riittäviä. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton mukaan hankkeen ympäristövaikutusten  arviointi on tehty kattavasti. Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne-vastuualueen mukaan bioteollisuusalueen liikenne ei aiheuta turvallisuus- tai kapasiteettiongelmia. Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien rakennus- ja ympäristölautakunta pitää lausunnossaan erityisen suotavana raakapuun kuormauspaikan siirtämistä Porokylän keskustasta bioteollisuusalueelle.

Loppulausunto on myönteinen, mikä mahdollistaa arviointiselostuksessa mukana olleille toiminnoille ympäristöluvan saamisen viranomaisilta. Nyt YVA:ssa mukana olleet toiminnot voivat jättää tarvittavat ympäristölupahakemukset Itä-Suomen aluehallintoviranomaiselle ja rakennuslupahakemukset Nurmeksen kaupungin rakennusvalvontaan. Lisäksi loppulausunto opastaa tarvittavien muiden lupien (kuten TUKES ja REACH) tarpeellisuudessa ja hakemisessa. Mikäli KME Oy on merkittävä puuntoimittaja biohiiltämölle, niin se katsotaan osaksi biohiiltämön laitoskokonaisuutta ja se tulee sisällyttää osaksi biohiiltämön ympäristölupaa.
Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi pitää loppulausuntoa jopa yllättävän hyvänä. Hän kiittää projektipäällikkö Taina Kauhasta, Nurmeksen teknistä virastoa ja kaikkia tahoja erinomaisesta työstä. Merkittävänä asiana loppulausunnossa kaupunginjohtaja pitää sitä, että lausunto toteaa rautateiden lastaus- ja purkupaikan olevan kaikkia alueen toimintoja yhdistävä tekijä.

Valmistunut YVA mahdollistaa 100 000 tonnin puuhiilitehtaan rakentamisen Nurmeksen kaupungin 8,2 hehtaarin vuokratontille. Rakentajana on Nurmeksen Biojalostamo Oy. Tontin puuston poisto tapahtuu tulevana kesänä. Puuhiilitehdas käyttää vuosittain rankapuuta 457 000 tonnia eli 550 000 km3. YVA mahdollistaa uuden sähköisen puunkuivausmenetelmän käyttöönoton ja bioterminaalin toimimisen biohiiltämön raaka-aineen toimittajana. YVA mahdollistaa myös chp-laitoksen rakentamisen ja raakapuun kuormauspaikan siirtämisen Porokylästä uudelle bioteollisuusalueelle.

YVA:ssa mukana olleet toiminnot lisäävät puunkäyttöä Nurmeksessa yhteensä n. 600 000 k-m3 ja kasvattavat Nurmeksen läpi kulkevia puuvirtoja yhteensä n. 650 000 k-m3. Investoin-tien yhteenlaskettu arvo on 43 miljoonaa euroa.

Yhteysviranomaisen lausunto (32 sivua)
 


Lisätietoja:
Nurmeksen kaupunki: Kaupunginjohtaja Asko Saatsi (040 104 5001)
Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Hannu Luotonen (040 720 6255)
Feedstock Optimum Oy ja Nurmeksen Biojalostamo Oy: Sirkku Seila (0400 877 580)