Nurmeksen kaupunki hakee rahoitusta bioteollisuusalueen ratapihan ja raiteiden rakentamiseen

Nurmeksen kaupunki on jättänyt Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle rahoitushakemuksen bioteollisuusalueen ratapihan ja kulkuyhteyksien rakentamiseen. Liikenneratkaisuhanke koostuu kahdesta osasta; ratapiha ja kulkuyhteydet sekä raiteet.

Nurmeksen Porokylässä sijaitseva raakapuun kuormauspaikka siirretään uudelle bioteollisuusalueelle. Rakentaminen tapahtuu vuosina 2016 – 2017.

Raiteiden rakentamiseen haetaan rahoitusta liikennevirastolta. Rahoitusneuvottelut liikennevirastossa ovat 26.2.2015. Nurmeksen kaupunki esittää liikennevirastolle Porokylän lastauspaikan laajennukseen varattujen rahojen siirtämistä uuden lastauspaikan rakentamiseen.

Rautateiden lastaus- ja purkupaikan esisuunnitelman on laatinut SITO Oy. Suunnitelma sisältää sivuraiteet, ratapihan sekä sinne johtavat tiejärjestelyt. Ratapihan ja kulkuyhteyksien kustannusarvio on 1.680.000 €, johon haetaan rahoitusta 70 % Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta.

Vihreän energian teollisuusalueen liikenne muodostuu pääosin puuraaka-aineen tuonnista rekka-autoilla, valmiiden tuotteiden poiskuljetuksista junilla sekä henkilökunnan työmatkaliikenteestä. Lisäksi tonteilla on omaa sisäistä liikennettä kuten kuormaajia. Alueella on myös tonttien välistä puuraaka-aineliikennettä. Puutavaran lastaus- ja purkupaikan liikenne koostuu rekalla saapuvasta puusta ja junalla lähtevästä puusta sekä puutuotteista.

Nurmeksen bioteollisuusalueen tuleva työllistävä kokonaisvaikutus on aluevaikuttavuustutkimuksen mukaan 281 htv, mistä metsätalouden osuus on 124 htv. Puutavaran lastaus- ja purkupaikan kokonaisvolyymi tulee olemaan junakuormissa n. 505 000 m3/v. puuta sekä lopputuotteita ja varastoitavan puun osalta vuotuinen kokonaismäärä on ratapihalla n. 160 000 m3 ja biohiiltämön pihalla n. 350 000 m3.

Nurmeksen kaupunki on suunnitellut ja rakentanut vuoden 2014 aikana alueelle Voimatien rungon ja kunnallistekniikan, joten nyt voidaan edetä teollisuustonttien ja rautateiden lastaus- ja purkupaikan rakentamiseen.

Nurmeksen bioteollisuusaluehankkeen yritysryppäälle on laadittu YVA-ohjelma. Ympäristö-vaikutusten arviointiselostuksen esittelytilaisuus pidetään Hyvärilässä 17.2.2015.Lisätietoja:         Kaupunginjohtaja Asko Saatsi puh. 040 104 5001