Vaikuttamistoimielimet

Nurmeksen kaupungin vaikuttamistoimielimiin kuuluu 1.6.2017 voimaan astuvan hallintosäännön mukaan nuorisovaltuusto, ikääntyvien neuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Nuorisovaltuuston, ikääntyvien neuvoston ja vammaisneuvoston nimeämillä edustajilla on läsnä- ja puheoikeus toimielimissä julkisten asioiden osalta.

Tämän sivun tietoja päivitetään, kun päätökset toimielimistä on tehty.

Ikääntyvien neuvosto

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) niin sanotun vanhuspalvelulain 11 §:n mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ikääntyvien neuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Ikääntyvien neuvoston toimintasäännön 2.10.2000 2 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee ikääntyvien neuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kahdeksan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Vähintään puolet ikääntyvien neuvostosta edustaa vanhusväestöä, vanhusten omaisia tai vanhusjärjestöjä. Ikääntyvien neuvosto nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Varsinainen jäsen Varajäsen Järjestö
Kortelainen Kaija, pj Puumalainen Martti Eläkeliiton Nurmeksen yhdistys ry
Halonen Varpu, vpj Kurkinen Tuomo Nurmeksen Eläkkeensaajat ry
Karjalainen Pirkko Johansson Toivo Nurmes-Valtimo Sotainvalidit ry /
Nurmeksen Sotaveteraanit ry
Jussila Eila Sormunen Raili Nurmeksen Eläkeläiset ry
Hartikainen Pirkko Niiranen Pentti Nurmes-Valtimo Sydänyhdistys ry
Kotilainen Sirkka Tuovinen Anja Nurmeksen ev.lut. seurakunta

 

Kaupunginhallituksen edustajina toimivat Liisa Honkanen (varajäsen Merja Makkonen) ja Vesa Pyykönen (varajäsen Pertti Ryynänen).