Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019 - kuntien tielautakunnat lakkautuvat 31.12.2019.

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019. Kuntien tielautakunnat lakkautuvat 31.12.2019.

 

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019 ja se korvasi kokonaan vuonna 1963 voimaan tulleen lain yksityisistä teistä. Lain rakennetta ja kieltä on uudistettu ja selkiytetty.

Olemme koonneet tähän uutiseen keskeisiä asioita yksityistielain muutoksesta:

Yksityistiellä tarkoitetaan sellaista ensisijaisesti yksityistä liikennetarvetta palvelevaa tieliikenteen väylää, johon rasitteena kohdistuu vähintään yhden kiinteistön hyväksi tieoikeus. Tieosakkaat voivat toimia joko järjestäytymättä tai järjestäytyä tiekunnaksi. Tiekunta päättää tienpidosta säännöllisissä kokouksissa enemmistöpäätöksillä, jotka sitovat jokaista tieosakasta.

Suomen Tieyhdistyksen mukaan yksityisteiden ja metsäautoteiden yhteispituus on arviolta noin 330 000 kilometriä (pysyvän asutuksen käytössä noin 100 000 kilometriä, rakennettuja metsäautoteitä 120 000 kilometriä ja muita autolla ajettavia metsä- ja mökkiteitä noin 110 000 kilometriä).

Maanteitä ylläpitää valtio, kaduista huolehtivat kunnat.

Kuntien tielautakunnat lakkautetaan

Tielautakuntien yksityistielain mukaiset tehtävät lakkaavat 31. päivänä joulukuuta 2019.

Aikaisemmin tiekunnan kokouksen päätöksistä saattoi tehdä oikaisuvaatimuksen kuntaan, jolloin kunnan tielautakunta tai sen tehtävistä vastaava antoi asiassa päätöksen.

Uuden lain astuessa voimaan 1.1.2019 tehdään tiekunnan kokouksesta oikaisuvaatimus joko niin, että tieosakas voi vaatia tiekuntaa oikaisemaan tehdyn päätöksen tai nostaa kanteen tiekuntaa vastaan käräjäoikeudessa.
 

Tielautakunnan viranomaistehtävät siirtyvät enimmäkseen Maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksiin.

Tieyksiköinnin perusperiaatteet pysyvät ennallaan.

Rakennusvalvontaviranomaiselle tulee uusia tehtäviä, joista on säädetty yksityistielain18 §:ssä. Tehtävät liittyvät rakennuksen, rakennelman tai kasvillisuuden poistamiseen tietyissä tilanteissa näkemä- ja suoja-alueelta ja poikkeuksen myöntämiseen rakentamisrajoituksesta.

Kunnan avustus

Kunta voi edelleen avustaa yksityisteitä yksityistielain 84 §:n nojalla. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Nurmeksen kaupungin yksityisteiden avustusehdoista ja periaatteista päättää kaupunkirakennelautakunta vuoden 2020 alussa.

Valtion avustus

Valtio voi vuosittain myöntää valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitetun määrärahan rajoissa avustusta tiekuntien neuvontaan ja opastukseen ja sitä tukevan materiaalin ja palveluiden tuottamiseen sekä sellaisen yksityistien tienpitoon, jota koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Edellytyksenä on lisäksi, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Valtionavustuksen myöntämisestä ja lakkauttamisesta päättää se toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella tie tai suurin osa siitä on.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä valtionavustusmäärärahan jaosta.

Kunnat tieosakkaina

Kuntien tieosakkuus voi perustua kuten tähänkin asti kiinteistön omistukseen yksityistien vaikutusalueella.

Jatkossa kuntien ja myös valtion tieoikeus voidaan perustaa toimituksessa edellä mainittujen tahojen hyväksi ennestään olevaan tiehen yleisen liikenteen käyttöä varten. Edellytyksenä muun muassa on, että oikeus on tärkeää liikenteen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja tie on siihen soveltuva eikä tien käyttämisestä aiheudu huomattavaa haittaa. Edellytyksenä lisäksi on, että yksityistien käyttäminen olisi tärkeää yleisen liikenteen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja että tietä koskevien asioiden hoitamiseksi olisi perustettu tiekunta. (6 §)

Lue lisää

Kuntaliiton Yleiskirje 10/2018:

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2018/yksityistielaki-uudistuu-kuntien-tielautakunnan-tehtavat-lakkaavat-vuoden-2019

Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta:

Yksityistielaki (13.7.2018/560):

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560