Navigation Menu

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan:


- rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön, piipun, grillikodan rakentamiseen
- rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, -ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan
- muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasun muuttamiseen
- asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin
- mainostoimenpiteeseen
- kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen

Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta.

Jokaisen rakennuksen toimenpidelupaa haetaan omilla lupahakemus- ja liiteasiakirjoilla.
1. Lupahakemus   1 kpl
2. Pääpiirustukset
(asemapiirros MK 1:200, 1:500, rakennuksen piirustukset MK 1:50, 1:100) 2 kpl
3. Rakennetapaselostus tai -tyypit   2 kpl
4. Tonttiasiakirjat
Kaavaote ja -määräykset
kaava-alueilla ja peruskarttaote kaavan ulkopuolisilla
alueilla   2 kpl
5. Omistus-/hallintaoikeusselvitys
(lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus) 1 kpl  
6. Rakennushankeilmoitus RH 1 ja RH 2
(RH 2 vain mikäli asunto enemmän kuin 2 tai huoneistoalaan tulee muutoksia) 1 kpl
7. Naapureiden kuuleminen
(naapureiden kuulemisen voi jättää myös rakennusvalvon-
nan tehtäväksi, taksan mukaista maksua vastaan.) 1 kpl  
8. Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus  2 kpl

Toimenpidelupa jätevesijärjestelmän rakentamiseen

Uuden kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja olevien järjestelmien muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa.
Jätevesilaitteistojen suunnittelijan tulee olla perehtynyt jätevesilaitteistojen suunnitteluun ja täyttää rakentamismääräyskokoelman suunnittelijalle asettamat vaatimukset.
Rakennuslupaa edellyttävän uudisrakentamisen yhdeydessä tapahtuva jätevesijärjestelmien rakentaminen ja muuttaminen käsitellään kyseisen luvan yhteydessä ja siihen liitettävin asiakirjoin. Jätevesijärjestelmien rakentaminen tai muuttaminen jonka lupa-asiaa ei käsitellä edellä mainitun uudisrakentamisen yhteydessä, edellyttää erillisen toimenpideluvan hakemista.
Jätevesijärjestelmien suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon jätevesiasetuksessa, Nurmeksen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä, rakennusjärjestyksessä  ja kaava-alueille rakennettaessa kaavan kaavamääräyksissä annetut määräykset.


Luvanhakuvelvollisuus ei koske määrältään vähäisten jätevesien käsittelyä ja johtamista jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisvaaraa (esim. tavanomainen kantovesi). Vaikka vähäisten jätevesien käsittely ei edellytä erillisen luvan hakemista, on kumminkin jätevesien käsittelylaitteet ja jätevesien johtaminen esitettävä rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennuspaikan asemapiirroksessa.

Hakemusasiakirjat:
1. Lupahakemus 1 kpl
2. Rakennuspaikan hallintaoikeusselvitys 1 kpl
3. Jätevesiasetuksen 7 §:n vaatimukset täyttävä suunnitelma rakennettavista jätevesilaitteista tarvittavine mitoitustietoineen
laitteiden sijoitus ja jätevesien johtaminen esitetään rakennuspaikan asemapiirroksessa 2 kpl                                          
4. Riittävä selvitys rakennuspaikan maaperästä, maanpinta- ja pohjavesiolosuhteista ja lähiympäristön talousvesikaivojen sijainnista  1 kpl
5. Kaavaote ja -määräykset tai peruskarttaote rakennuspaikasta 2 kpl
6. Naapureiden kuuleminen 1 kpl
7. Jätevesiasetuksen 9 §:n mukainen jätevesilaitteistojen käyttö- ja huolto-ohje
(esitettävä järjestelmän loppukatselmuksessa viranomaiselle, ohje pidetään ajantasalla ja se säilytetään kiinteistöllä) 1 kpl
8. Kvv-työnjohtajan hakemus 2 kpl


Rakentamisilmoitus tarvitaan:
Rakennusjärjestyksen mukaisesti merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäinen rakentaminen tai muu toimenpide voidaan toteuttaa tekemällä siitä kirjallinen rakentamisilmoitus. Rakentamisilmoituksen mukainen rakentaminen on suoritettava kolmen vuoden kuluessa siitä kun ilmoituksesta tehty päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Hakemusasiakirjat:
1. Lupahakemuslomake 1 kpl
2. Omistus-/hallintaoikeusselvitys 1 kpl
3. Ote rakennuspaikan peruskartasta
asema- tai yleiskaavasta 1 kpl
4. Asemapiirros  2 kpl
5. Selvitys/piirustus rakennustoimenpiteestä  2 kpl
6. Naapurin kuuleminen  1 kpl
7. Rakennushankeilmoitus RH1  1 kpl

Rakentamisilmoituksen mukaisiin toimenpiteisiin haetaan lupa samalla lupahakemuslomakkeella kuin rakennuslupa.

                   
Lupahakemus- ym. lomakkeet voi noutaa:
Nurmeksen kaupungin rakennusvalvonnasta
Kirkkokatu 14, (1. kerros), 75500 NURMES

(Huom. varsinainen lupahakemus tehtävä sähköisesti)

Lomakkeet ovat saatavilla myös sähköisessä muodossa lomakkeet -sivulta.

Tonttiasiakirjat voi noutaa:
karttapalvelunhoitajalta
Kirkkokatu 14 (1. kerros), 75500 NURMES
tai tilata puhelimitse 04010 45718

Hakemukset liitteineen jätetään Lupapisteen kautta:
Siirry sähköisen asinoinnin lupapiste.fi palveluun


Apua saa Lupapisteen neuvontapyynnön kautta tai rakennuvalvonnan toimipisteestä:

Kirkkokatu 14, 75500 NURMES (1.kerros), puh. 04010 45705.
Kyseisestä puhelinnumerosta voi tiedustella myös hakemuksen käsittelyn etenemistä.

Yhteystiedot, rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Tapio Rokkonen rakennustarkastaja Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45720 tapio.rokkonen(at)nurmes.fi
Hanna-Riikka Ruokolainen toimistosihteeri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45709 hanna-riikka.ruokolainen(at)nurmes.fi