Navigation Menu

Varda - varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varda - varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.
Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018, luku 13, § 65 - 73).

Tietovarantoon tallennettuja tietoja käytetään lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamisessa, hallinnon toiminnan tehostamisessa, varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa sekä varhaiskasvatuksen arvioinnissa, tilastoinnissa, seurannassa ja tutkimuksessa.

Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.


Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien sekä lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tiedot 1.9.2019 lähtien. 

Käsiteltävät henkilötiedot

Varhaiskasvatuksen järjestäjänä toimiva kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja tallentaa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta seuraavat tiedot Vardaan:

• nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
• toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
• varhaiskasvatushakemuksen toimittamispäivämäärä
• varhaiskasvatuspäätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
• varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
• tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
• varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Osa tiedoista on kerätty lapsen huoltajilta varhaiskasvatuspaikan hakemisen yhteydessä, osan tiedoista varhaiskasvatuksen järjestäjä tallentaa suoraan Vardaan.

Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten väestötietojärjestelmään merkityistä huoltajista seuraavat tiedot:

• nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
• varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä
• varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
• maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Niiden lapsen perheeseen kuuluvien vanhempien tietoja, jotka eivät ole lapsen huoltajia, ei tallenneta Vardaan.

Oppijanumero on Opetushallituksen antama pysyvä tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin Opetushallituksen palveluissa. Lapsen ja huoltajan oppijanumeron kautta kansalaisuutta, sukupuolta, äidinkieltä, kotikuntaa ja yhteystietoja koskevat ajantasaiset tiedot päivitetään Digi- ja väestötietovirastosta.

Nurmeksen kaupunki siirtää varhaiskasvatuksessa olevaa lasta koskevat tiedot operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä Vardaan järjestelmäintegraation avulla 1.1.2019 lähtien sekä huoltajia koskevat tiedot 1.9.2019 lähtien.

Rekisterin pitäjät

Rekisterin pitäjinä Vardassa toimivat Opetushallituksen lisäksi kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset palveluntuottajat.

Tietojen luovuttaminen

Tietovarantoon ei lähtökohtaisesti sovelleta viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tiedon luovuttamista koskevia säännöksiä. Vardaan tallennettuja tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten lakisääteiseen toimintaan. Lasten tietoja luovutetaan Kansaneläkelaitokselle vuodesta 2020 lähtien. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tutkimusta varten. Ajantasainen lista viranomaisista, joille luovutetaan Vardasta tietoja viranomaistehtävien hoitoon löytyy täältä.

Henkilötietojen säilytysaika

Lasta ja hänen huoltajiaan koskevat tiedot säilytetään tietovarannossa, kunnes viisi vuotta on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jona lapsen oikeus varhaiskasvatukseen päättyi. Oppijanumero sekä ne yksilöivät tunnistetiedot, joiden perusteella oppijanumero on annettu, säilytetään pysyvästi.


Rekisteröidyn oikeudet

Opetushallitus ylläpitää varhaiskasvatustietojen luovutuspalvelua, jolla tietovarannossa olevia tietoja yhdistetään ja tarjotaan keskitetysti henkilön itsensä tai tämän laillisen edustajan nähtäväksi käyttöliittymän avulla sekä luovutetaan tietojen saamiseen oikeutetuille. Henkilön oikeus saada tietoja nähtäväksi koskee hänen omia tietojaan tai sen tietoja, jonka laillinen edustaja hän on.

Varhaiskasvatuksen luovutuspalvelun katselukäyttöliittymään pääset tästä.  

Tietoja voi pyytää myös lomakkeella, joka toimitetaan Opetushallitukselle.

Oikeus Vardaan merkittyjen tietojen oikaisemiseen 

Oikaisupyyntö (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan) osoitetaan ensisijaisesti kunnalle joko henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

Pyyntö osoitetaan:

Nurmeksen kaupunki
Tarja Lipponen
Ikolantie 27, 75530 Nurmes

Pyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Tiedot antaa asiasta päättäneen määräämä henkilö.

Oikaisupyyntö voidaan tehdä myös Opetushallitukselle, joka ohjaa sen edelleen oikealle kunnalle. Oikaisuvaatimukset Opetushallitukselle tehdään lomakkeella
tai varhaiskasvatuksen luovutuspalvelun katseluliittymästä löytyvän kunnan sähköpostin kautta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen Vardassa

Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava Opetushallitukselle.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä tilastotarkoituksessa

Henkilötietojen käsittelyn vastustamista koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava Opetushallitukselle.

 

Lisätiedot:

Tiedote huoltajille / varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat lapset ja huoltajat
Opetushallituksen määräys Vardasta

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa
Varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) tietosuojaseloste
Oppijanumerorekisterin tietosuojaseloste
Rekisteriseloste - varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuslaki (540/2018)