Navigaatiovalikko

Katselmukset

Rakennustyön aikaiset katselmukset ja tarkastukset


Pohjakatselmus suoritetaan rakennusvalvonnan toimesta sen jälkeen kun rakennuksen pohja on kaivettu, tarvittavat täyttö- ja pohjanvahvistustyöt on suoritettu.
Katselmuksessa tarkistetaan rakennuspaikan maaperän rakennettavuus. Katselmus pyydetään rakennusvalvonnasta.


Perustuskatselmus suoritetaan kun perustukset ovat valmiit mutta ennen niiden peittämistä ja täyttötöiden suorittamista. Katselmus pyydetään rakennusvalvonnasta.


Perustusten sijainnin ja korkeusaseman tarkistus suoritetaan maankäytön toimesta kun perustukset ovat valmiit. Rakennustyötä ei saa jatkaa ennen kuin tarkistusmittaus on suoritettu ja rakentaminen todettu myönnetyn luvan mukaiseksi. Tarkistusmittaus pyydetään maankäytöstä kartoittajalta. Tarkistusmittauksen jälkeen palautetaan lupapiirustus rakentajalle.


Rakennekatselmus suoritetaan kun kantavat rakenteet ovat valmiit. Rakenteita ei ennen katselmusta saa peittää siten, etteivät rakenteet ole tarkastettavissa. Katselmus pyydetään rakennusvalvonnasta.


Hormikatselmus
Savuhormit tarkastetaan kun hormit on muurattu ja hormien rapattavat osat on rapattu. Hormisto on oltava katselmushetkellä kaikilta osiltaan tarkastettavissa. Savuhormien katselmus pyydetään rakennusvalvonnasta.
Ilmanvaihtolaitosten ilmahormit tarkastetaan kun ilmakanavat palopelteineen ja paloeristyksineen on asennettu sekä muut osastoivat rakenteet tehty. Hormeja ei ennen katselmusta saa peittää rakennusosilla siten, etteivät hormit ole tarkastettavissa. Loppukatselmuksen yhteydessä on viranomaisille jätettävä ilmamäärien mittauspöytäkirja. Ilmanvaihtolaitosten ilmahormien katselmus pyydetään rakennusvalvonnasta.


Vesi- ja viemärijohtolaitteiden asennustarkastus
Rakennuksen ulko- ja sisäpuoliset viemärijohdot tarkastetaan ennen niiden peittämistä. Vesijohtoverkosto tarkastetaan ennen johtojen peittämistä ja eristämistä verkoston painekokeen yhteydessä. Vesi- ja viemärijohtokalusteiden asennus tarkastetaan rakennuksen loppukatselmuksen yhteydessä.
Kiinteistön kvv-työnjohtaja pitää suorittamastaan asennusten valvonnasta ja tarkastuksista ajantasaista tarkastuskirjaa/ -listaa ja allekirjoituksellaan varmentaa sen, että asennukset on suoritettu sitä koskevien säännösten ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Tarkastusasiakirjan/ -listan kopio luovutetaan rakennuksen loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaisille.  


Kiinteistökohtaiset kvv-laitteet tarkastaa rakennuksen sisäpuolisten kvv-asennusten osalta kvv-työnjohtaja. Rakennuksen ulkopuolisten kvv-/ viemärijohtolaitteiden rakentamisen valvonnan ja asennustyön tarkastamisen suorittaa kvv-työnjohtaja tai rakennustyön vastaava työnjohtaja sekä merkitsee suorittamansa tarkastukset työmaan kvv-laiteasennusten tarkastuskirjaan ja allekirjoituksellaan varmentaa suorittamansa tarkastukset ja myös sen että, asennukset on tehty asianmukaisesti ja hyväksytyn suunnitelman mukaan. Kyseinen tarkastuskirjan kopio luovutetaan viranomaisille loppukatselmuksen yhteydessä.
Viranomaiset toimesta kvv-laitteet tarkastetaan rakennuksen loppukatselmuksen/ käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.


Öljylämmityslaitoksen tarkastus suoritetaan paloviranomaisen toimesta. Öljylämmityslaitoksen asentaneen liikkeen on kolmen kuukauden kuluessa laitteiston valmistumisesta pyydettävä sen tarkastusta paloviranomaiselta. Öljypolttimon saa asentaa vain sen asennusoikeudet omaava liike. Öljysäiliö tarkastetaan paloviranomaisen toimesta sen asennuksen yhteydessä. Katselmukset pyydetään palolaitokselta.


Nestekaasuasennukset, nestekaasulla toimivia käyttölaitteita saa asentaa ja huoltaa, silloin kun on kyseessä kiinteä asennus, vain hyväksytty asennusliike (nestekaasuasetus 711/93 ' 31). Hyväksytyn asennusliikkeen tai toiminnan harjoittajan tulee antaa työn teettäjälle asennuksen jälkeen tekemästään asennuksesta vastuuhenkilön allekirjoittama kirjallinen todistus (nestekaasuasetus 711/93 '35). Kyseinen todistus on esitettävä nähtäväksi loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaisille.


Sähköasennukset saa suorittaa vain asianomaisen asennustyön vaativuuden täyttävä ja pätevyystodistuksen omaava liike tai henkilö. Ennen rakennuksen loppukatselmuksen suorittamista on edellä mainitun liikkeen tai henkilön suoritettava asennusten käyttöönottotarkastus ja tehtävä siitä ns. tarkastuspöytäkirja. Kyseinen pöytäkirja on rakentajan esitettävä rakennuksen loppukatselmuksen tai osittaisen loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle nähtäväksi.


Loppukatselmus
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa tai osittaisessa loppukatselmuksessa hyväksytty otettavaksi käyttöön. Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset (väestönsuoja- , palo-, sähkö- hissi- ja öljylämmityslaitteiden tarkastukset) on suoritettava tätä aikaisemmin.
Kun rakennus halutaan ottaa käyttöön osittain, suorittamalla siinä ns. osittainen loppukatselmus, käyttöönoton edellytyksenä on, että hyväksytty rakennuksen osa on käyttökelpoinen, terveellinen ja turvallinen. Sen tulee olla erotettu työmaaksi jäävästä osasta turvallisesti ja ettei, työmaaosasta aiheudu käyttöönotettavalle rakennuksen osalle palonvaaraa tai muuta vaaraa tai haittaa.  


KATSELMUSPYYNNÖT
Katselmuspyynnöt ja tarkastuspyynnöt on tehtävä, silloin kun rakentaminen tapahtuu keskustaajaman asemakaava-alueella, vähintään kolme päivää ennen katselmusta tai tarkastusta. Loppukatselmus on kuitenkin pyydettävä vähintään viikkoa ennen katselmusta.
Jos rakentaminen tapahtuu keskustaajaman ulkopuolella, on kaikki katselmukset pyydettävä vähintään viikkoa ennen sen suorittamista.
Rakentajan tai hänen edustajansa ja vastaavan työnjohtajan tulee olla katselmuksessa mukana. Tarvittaessa katselmuksessa on oltava mukana myös erityisalan työnjohtajan ja tarkastuksen kohteen suunnittelijan.
Rakennusluvassa tai rakennuksen aloituskokouksessa määrätyt tarkastusasiakirjan /-listan kopiot on loppukatselmuksessa luovutettava viranomaisille.


Aloituskokous, pohja-, perustus-, rakenne-, savuhormi-, ilmanvaihtolaitteiden- ja loppukatselmus sekä mahdollinen raudoituksen tarkastus suoritetaan rakennusvalvonnan toimesta. Aloituskokous ja katselmukset pyydetään puhelimesta 04010 45720. Katselmusta pyydettäessä on ilmoitettava rakennusluvan lupatunnus.
Öljylämmityslaitosten katsastuksen ja väestönsuojakatselmuksen suorittaa paloviranomainen. 

 

Yhteystiedot, rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Tapio Rokkonen rakennustarkastaja 04010 45720 tapio.rokkonen(at)nurmes.fi
Tuija Pölönen toimistosihteeri 04010 45709 tuija.polonen(at)nurmes.fi
Jukka Pihlatie projekti-insinööri 050 304 2074 jukka.pihlatie(at)nurmes.fi