Navigaatiovalikko

Rakennuslupa

Rakennuslupa tarvitaan:

- uuden rakennuksen rakentamiseen
- rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, joka  on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  tai jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
- rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
- rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen
- asema-kaava-alueella pihajärjestelyn muutokset esim. autopaikkojen lisääminen
Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämispäivästä.
Jokaisen rakennuksen rakennuslupaa haetaan omilla lupahakemus- ja liiteasiakirjoilla. Jos samalle rakennuspaikalle haetaan samanaikaisesti lupaa useammalle rakennukselle, tarvitaan (X)-merkittyjä asiakirjoja vain yhden rakennuksen lupahakemuksen liitteenä.

1. Lupahakemus 1 kpl
2. Pääpiirustukset
(asemapiirros MK 1:200, 1:500, rakennuksen piirustukset MK 1:50, 1:100) 2 kpl
3. Rakennetapaselostus tai -tyypit 2 kpl
4. Tonttiasiakirjat
Asemakaava-alueella tonttikartta ja tonttirekisteriote sekä kaavamääräykset 1kpl (X)
Haja-asutusalueella peruskarttaote 2 kpl (X)
Rantakaava-alueella kaavaote 2 kpl ja määräykset                              
5. Omistus-/hallintaoikeusselvitys
(lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus) 1 kpl (X)
6. Rakennushankeilmoitus RH 1 ja RH 2
(RH 2 vain mikäli asunto enemmän kuin 2 tai huoneistoalaan tulee muutoksia) 1 kpl
7. Naapureiden kuuleminen
(naapureiden kuulemisen voi jättää myös rakennusvalvonnan tehtäväksi, taksan mukaista maksua vastaan) 1 kpl (X)
8. Jätevesien käsittelyä koskeva suunnitelma
Suunnitelma tarvitaan aina, kun rakennusta ei liitetä yleiseen viemäriverkkoon ja rakennukseen tulee vesijohto ja tehdään vesikäymälä tai kun rakennuksessa on sauna, suihku tai keittiö 2 kpl (X)
9. Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus 2 kpl
10.Energiaselvitys- ja todistus (mm. uudet asuinrakennukset ja laajennukset, laajennus yli 50 m2, ympärivuotisessa asuinkäytössä olevat vapaa-ajan asunnot)  1kpl/rakennus
Lupapäätöksessä vaadittavat erityissuunnitelmat esim. ilmanvaihto-, lvi- ja rakennepiirustukset 1 kpl ilman seläkkeitä.

Rakennuslupa lämpökaivojen ja lämmönkeruuputkistojen rakentamisessa

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n 12 kohdan mukaan maalämpökaivon ja lämmönkeruuputkiston rakentaminen on luvanvaraista. Luvanvaraisuus koskee porattavia lämpökaivoja sekä maaperään tai vesistöön sijoitettavan lämmönkeruuputkiston asentamista. 1.3.2012 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen mukaan hankkeelle on haettava rakennuslupa (luku 2, 6 § kohta 3).


Suomen Ympäristökeskus on julkaissut lämpökaivojen rakentamisesta ympäristöoppaan,  johon lämpökaivoa suunnittelevan tulisi tutustua.

Sijoittaminen tontille

Ensisijaisesti lämpökaivo tulisi sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle vähintään 3 metrin etäisyyteen rakennuksista. Tarvittaessa voidaan kaivo sijoittaa myös rakennuksen sisälle, mutta tällöin on huomioitava mm. riittävä etäisyys rakennuksen perustuksista. Riittävät etäisyydet tulee määritellä suunnitteluasiakirjoissa.

Lämpökaivon ohjeelliset vähimmäisetäisyydet eri kohteisiin

Taulukon etäisyyksistä voidaan poiketa kohteen omistajan suostumuksella, erillisen selvityksen perusteella tai erityistoimenpitein esimerkiksi tekemällä vinoreikiä.
Valmiin lämpökaivon ja maassa kulkevien keruuputkien päälle ei tulisi tehdä muita rakennelmia.
Lämpökaivo ja – kenttä  15 m
Porakaivo talousvesi  40 m
Rengaskaivo talousvesi  20 m
Rakennus 3 m
Tontin raja  7,5 m
Viemärit ja vesijohdot ym. 5 m
Tunnelit ja luolat  25 m
Kaikki jätevedet, puhdistamo 30 m
Harmaat jätevedet, puhdistamo  20 m

Minimietäisyyksistä voidaan tarvittaessa poiketa, jos etäisyys koskee tie-, puisto- tai viheralueen rajalinjaa. Myös sellaisissa tilanteissa kun tontin koko ei mahdollista minimietäisyyksien täyttymistä voidaan niistä poiketa.
Mikäli minimietäisyys naapurin rajaan on alle 5 m tai on olemassa mahdollisuus, että poraus suuntautuu vinoon ulottuen osin naapuritontin puolelle, tulee hankkeelle olla naapurin kirjallinen suostumus. Jos poraus ulottuu naapurikiinteistön puolelle, tulisi harkita kiinteistö- tai rakennusrasitteen perustamista.

Ympäristönsuojelu ja turvallisuus

Porauksessa syntyvä kiviaines ja liete on käsiteltävä asianmukaisella tavalla siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Vastuu lietteen käsittelystä kuuluu porausyritykselle sekä hankkeeseen ryhtyvälle.
Pintaveden pääsy kaivoon on estettävä vesitiiviillä suojahatulla ja asianmukaisilla kansirakenteilla. Pintavedet tulee ohjata poispäin kaivosta.
Maalämpökaivon sijoittuessa saastuneelle alueelle, pohjavesialueelle tai maanalaisten tunneleiden suoja-alueelle ota yhteys rakennusvalvontaan erikoisehtojen selvittämiseksi
Lämmönsiirtoainetta vaihdettaessa on vanhaa ainetta käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Siirtoaineena suositellaan käytettävän etanolivesiliuosta (35p-%) sen vähäisemmän haitallisuuden vuoksi.
Poistettaessa öljysäiliö, tulee huomioida pelastuslaitoksen ohjeet ja ympäristönsuojelumääräykset. Rakentamisessa tulee muutoinkin noudattaa yleistä ympäristölainsäädäntöä sekä Nurmeksen ympäristönsuojelumääräyksiä.

Hakemusasiakirjat:
Hakemuslomake 1 kpl
Asemapiirros (ei kaava-alue tai alueella ei ole erillistä mittausosaston ylläpitämää johtokarttaa) tai johtokartta (kaava-alueeella) johon lämpökaivon tai keruuputkiston sijainti on mitoitettu. Etäisyydet rajoista, muista kaivoista, rakennuksista ym. edellä mainittujen suositusten mukaisesti 2 kpl
Hallintaoikeustodistus  1 kpl
Rasitesopimus tarvittaessa esim. vinoreikä naapuritontin alle 1 kpl
Asemakaava- tai peruskarttaote 2 kpl
Selvitys keruuputkistossa käytettävän lämmönsiirtoaineen ja lisäaineiden koostumuksesta ja määrästä 1 kpl
Tarvittaessa naapurin kuuleminen (rakennusvalvonta suosittelee, että hankkeesta ilmoitetaan naapurille, vähäinen toimenpide § 133) 1 kpl
Tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto 1 kpl
Vesistöön asennettu putkisto vaatii vesialueen omistajan suostumuksen ja vesirakennusilmoituksen P-K:n Ely-keskukseen. Ilmoituksen saatuaan Ely-keskus antaa lausunnon, vaatiiko rakentaminen aluehallintoviraston lupaa.


Hakemukset liitteineen jätetään sähköisen lupapiste.fi palvelun kautta 

Lisätietoja ja neuvontaa Nurmeksen kaupungin rakennusvalvonnasta.

 

Yhteystiedot, rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Tapio Rokkonen rakennustarkastaja 04010 45720 tapio.rokkonen(at)nurmes.fi
Tuija Pölönen toimistosihteeri 04010 45709 tuija.polonen(at)nurmes.fi
Jukka Pihlatie projekti-insinööri 050 304 2074 jukka.pihlatie(at)nurmes.fi