Navigation Menu

Tietoa Nurmeksesta / Vaalit / Kotiäänestys

Kotiäänestys

Kuka saa äänestää ennakkoon kotonaan?

Lain mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan vain äänestäjän kotikunnassa.

Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/205) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan?

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä viimeistään 28.05.2024 klo 16 mennessä.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua joko kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä joku toinen henkilö, esimerkiksi lähiomainen. Ilmoittautuessa on mainittava, jos omaishoitaja äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kirjallinen ilmoitus keskusvaalilautakunnalle on tehtävä joko tällä lomakkeella  tai vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisessa ilmoituksessa on oltava kotiäänestykseen osallistujan nimi, henkilötunnus, puhelinnumero sekä tieto siitä voiko äänestäjä huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tällainen henkilö voi olla esim. joku lähiomainen tai naapuri. Vaalitoimitsijan mukana kiertää myös toinen henkilö, joka voi tarvittaessa toimia todistajana.

Keskusvaalilautakunnan osoite on:

Nurmeksen kaupungin keskusvaalilautakunta
Kirkkokatu 14
75500 NURMES.


Ilmoituksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)nurmes.fi

Puhelimitse kotiäänestykseen voi ilmoittautua soittamalla kaupungin hallintopalveluihin puh. 04010 41303 tai 04010 45007.

Jos ilmoittaudutte puhelimitse, tulee Teidän varautua ilmoittamaan samat tiedot kuin mitä ilmoituslomakkeessa kysytään.

Milloin kotiäänestys toimitetaan?

Kotiäänestys tapahtuu jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon (29.5.-4.6.2024) sattuvana päivänä klo 9-17. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen.

Miten kotiäänestys toimitetaan?

Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi joku lähiomainen tai naapuri. Vaalitoimitsijan mukana kiertää myös toinen henkilö, joka voi tarvittaessa toimia todistajana.

Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, joka voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö.

Äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun siten, että vaalisalaisuus säilyy. Äänestyslippu suljetaan leimattuna vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin. Lopuksi lähetekirje sekä siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan lähetekuoreen, joka on väriltään keltainen ja jonka vaalitoimitsija toimittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle.


Yhteystiedot, vaalit

Pekka Ratilainen keskusvaalilautakunnan sihteeri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 41303 pekka.ratilainen(at)nurmes.fi
Hallintopalvelut 04010 45007 kirjaamo(at)nurmes.fi