Navigation Menu

Här-är-du

Kiinteistötietoselvitys

ilmakuva keskustasta

 

Kiinteistötietoselvitys

Nurmeksen kaupunki aloittaa kiinteistötietoselvityksen vuonna 2024.  

Kiinteistötietoselvitystä tehdään rakennusrekisteri ajantasaistamiseksi. Tulevaisuudessa rakennusrekisterin tiedot viedään kansalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään, josta ne ovat eri viranomaisten käytettävissä.  

 

Kiinteistötietoselvityksessä tarkistetaan kaupungin alueella olevien rakennusten tiedot ja verrataan niitä rakennusvalvonnan, Maanmittauslaitoksen, Digi- ja väestötietoviraston sekä Verohallinnon tietoihin.  

 

Selvityksen kesto ja eteneminen

Kiinteistötietoselvitystä tehdään 2024-2026.  

Kiinteistöjen omistajat voivat itse ilmoittaa rakennusten tiedot paperisella tai sähköisellä lomakkeella, linkit sivun vasemmassa reunassa. Lähetämme osalle kiinteistöjen omistajia myös kirjeen ja lomakkeen, jolla pyydämme ilmoittamaan omien rakennusten tiedot. Lomake pyydetään palauttamaan kuukauden kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Lomakkeen voi palauttaa postitse osoitteeseen Nurmeksen kaupunki, rakennusvalvonta, Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes, kaupungintalolle kirjaamoon osoitteessa Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes tai sähköpostitse kirjaamo@nurmes.fi    

Lomakkeilla kysytään ainoastaan kiinteistö- ja rakennusrekistereihin syötettäviä tietoja. Lomakkeeseen kirjataan tiedot kiinteistöstä ja kaikista kiinteistöllä sijaitsevista vähintään 5 m²:n kokoisista rakennuksista, mastoista, laitoksista ja rakennelmista.

 

Saatujen tietojen pohjalta tehdään selvitystyötä ja tarvittaessa kohdekäyntejä. Selvitystyön tekeminen aloitetaan ensin Nurmeksen ja Valtimon asemakaava-alueilla, painottaen alkuvaiheessa teollisuuskiinteistöjä. Kaava-alueiden jälkeen selvitystyö jatkuu haja-asutusalueilla. Työ etenee järjestelmällisesti kiinteistö kerrallaan siten, että kaikki kiinteistöllä olevat rakennukset käydään läpi ja niille tehdään tarvittavat korjaukset rekistereihin.

Annettuja tietoja käytetään ainoastaan kiinteistö- ja rakennusrekistereiden täydentämiseen. Edellä mainittuihin rekistereihin kirjatut tiedot välittyvät myös muille rekistereitä hallinnoiville tahoille (Digi- ja väestötietovirasto, Maanmittauslaitos ja Verohallinto). Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Nurmeksen kaupunki arkistoi vastaukset viiden vuoden ajaksi, jonka jälkeen ne tuhotaan asianmukaisesti.

Selvitystä ei tarvitse tehdä, mikäli kiinteistöllä ei ole rakennuksia.  

 

Kohdekäynnit

Mikäli on tarvetta käydä kohdekäynnillä, niin näistä sovitaan aina etukäteen kiinteistön omistajan kanssa ja hänellä on mahdollisuus olla paikalla mittauskäynnin aikana. Käynnillä mitataan kiinteistöllä olevat rakennukset ulkopuolelta. Jos kohdekäynnillä tarkistetaan huoneistotietoja, on tarpeellista käydä myös sisätiloissa, tästäkin sovitaan omistajan kanssa etukäteen. Mittauksissa käytetään esim. GPS-laitetta, lasermittaria ja mittanauhaa.

 

Ilman rakennus- tai toimenpidelupaa rakennetut rakennukset

Kaikilla rakennuksilla on lähtökohtaisesti oltava voimassa olevan kaupungin rakennusjärjestyksen määräysten mukainen lupa rakentamiselle.

 

Selvityksessä havaittujen ilman asianmukaista lupaa rakennettujen rakennusten ja laajennusten osalta toimitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti sekä ohjeistetaan kiinteistönomistajaa tarvittavien lupien hakemisessa.  

 

Asema- ja rantakaava-alueilla sekä muilla ranta-alueilla ilman asian mukaista lupakäsittelyä suoritettu rakentaminen:

 

  •  Rakennusoikeuden määrä on ylittynyt enintään 10 m²:llä, voidaan asia käsitellä vähäisenä rakennusoikeuden ylityksenä ja edellyttää lupakäsittelyä.

 

  • Rakennusoikeuden määrä on ylittynyt yli 10 m²:llä, edellytetään poikkeamislupa- ja rakennuslupakäsittely.

 

  • Rakennusoikeuden ylitys on huomattava, yli 20 m², edellytetään poikkeamislupa- ja lupakäsittely sekä peritään korotettu lupamaksu.

 

  • Rakennusoikeuden ylitys on erityisen suuri, yli 30 m², ratkaistaan tapaukset tapauskohtaisesti. Tarvittaessa voidaan olennaisesti rakennusoikeuden ylittävä rakennus velvoittaa purkamaan.

 

 

Haja-asutusalueilla maatalouskäytössä oleville kiinteistöille on voinut ennen voimassa olevan Maankäyttö- ja rakennuslain voimaantuloa (1.1.2000) rakentaa olennaisesti maatalouskäyttöön liittyviä rakennuksia ja rakennelmia ilman erillistä lupakäsittelyä. Tällaisilta selvitystyön aikana ilmi tulleilta rakennuksilta ei

edellytetä erillistä lupakäsittelyä, mutta ne kirjataan rakennusvalvonnan rakennusrekisteriin.

 

 

Kiinteistövero

Kiinteistövero määritellään maapohjan ja rakennusten arvon mukaan. Kaupunki päivittää rekistereihin maapohjan sekä rakennusten tiedot ja verohallinto määrittää näiden tietojen pohjalta verotusarvot. Kiinteistötietoselvityksen tuloksena kuntalaisille määräytyvä kiinteistövero on tasapuolinen ja ajan tasalla olevaan tietoon pohjautuva.  Kiinteistövero koskee sekä maata että rakennuksia. Maa- ja metsätalousmaa sekä vesialueet eivät kuulu kiinteistöveron piiriin, maatilojen rakennukset maapohjineen sen sijaan kuuluvat. Kiinteistöverotuksessa kiinteistön omistaja on verovelvollinen. Vuokratontilla olevien rakennusten osalta verovelvollinen on rakennusten omistaja, maapohjan osalta sen omistaja.  

 

Mikäli tulee kysyttävää kiinteistötietoselvityksestä, voitte olla yhteydessä:  

 

Jukka Pihlatie

puh. 050 304 2074

jukka.pihlatie@nurmes.fi

 

Kiinteistötietoselvityksen mittauksia tekevät: 

Pyry Korkalainen puh. 050 355 9907

Salla Rönkkö puh. 050 327 9799