Navigaatiovalikko

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan:


- rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön, piipun, grillikodan rakentamiseen
- rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, -ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan
- muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasun muuttamiseen
- asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin
- mainostoimenpiteeseen
- kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen

Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta.

Jokaisen rakennuksen toimenpidelupaa haetaan omilla lupahakemus- ja liiteasiakirjoilla.
1. Lupahakemus   1 kpl
2. Pääpiirustukset
(asemapiirros MK 1:200, 1:500, rakennuksen piirustukset MK 1:50, 1:100) 2 kpl
3. Rakennetapaselostus tai -tyypit   2 kpl
4. Tonttiasiakirjat
Kaavaote ja -määräykset
kaava-alueilla ja peruskarttaote kaavan ulkopuolisilla
alueilla   2 kpl
5. Omistus-/hallintaoikeusselvitys
(lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus) 1 kpl  
6. Rakennushankeilmoitus RH 1 ja RH 2
(RH 2 vain mikäli asunto enemmän kuin 2 tai huoneistoalaan tulee muutoksia) 1 kpl
7. Naapureiden kuuleminen
(naapureiden kuulemisen voi jättää myös rakennusvalvon-
nan tehtäväksi, taksan mukaista maksua vastaan.) 1 kpl  
8. Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus  2 kpl

Toimenpidelupa jätevesijärjestelmän rakentamiseen

Uuden kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja olevien järjestelmien muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa.
Jätevesilaitteistojen suunnittelijan tulee olla perehtynyt jätevesilaitteistojen suunnitteluun ja täyttää rakentamismääräyskokoelman suunnittelijalle asettamat vaatimukset.
Rakennuslupaa edellyttävän uudisrakentamisen yhdeydessä tapahtuva jätevesijärjestelmien rakentaminen ja muuttaminen käsitellään kyseisen luvan yhteydessä ja siihen liitettävin asiakirjoin. Jätevesijärjestelmien rakentaminen tai muuttaminen jonka lupa-asiaa ei käsitellä edellä mainitun uudisrakentamisen yhteydessä, edellyttää erillisen toimenpideluvan hakemista.
Jätevesijärjestelmien suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon jätevesiasetuksessa, Nurmeksen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä, rakennusjärjestyksessä  ja kaava-alueille rakennettaessa kaavan kaavamääräyksissä annetut määräykset.


Luvanhakuvelvollisuus ei koske määrältään vähäisten jätevesien käsittelyä ja johtamista jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisvaaraa (esim. tavanomainen kantovesi). Vaikka vähäisten jätevesien käsittely ei edellytä erillisen luvan hakemista, on kumminkin jätevesien käsittelylaitteet ja jätevesien johtaminen esitettävä rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennuspaikan asemapiirroksessa.

Hakemusasiakirjat:
1. Lupahakemus 1 kpl
2. Rakennuspaikan hallintaoikeusselvitys 1 kpl
3. Jätevesiasetuksen 7 §:n vaatimukset täyttävä suunnitelma rakennettavista jätevesilaitteista tarvittavine mitoitustietoineen
laitteiden sijoitus ja jätevesien johtaminen esitetään rakennuspaikan asemapiirroksessa 2 kpl                                          
4. Riittävä selvitys rakennuspaikan maaperästä, maanpinta- ja pohjavesiolosuhteista ja lähiympäristön talousvesikaivojen sijainnista  1 kpl
5. Kaavaote ja -määräykset tai peruskarttaote rakennuspaikasta 2 kpl
6. Naapureiden kuuleminen 1 kpl
7. Jätevesiasetuksen 9 §:n mukainen jätevesilaitteistojen käyttö- ja huolto-ohje
(esitettävä järjestelmän loppukatselmuksessa viranomaiselle, ohje pidetään ajantasalla ja se säilytetään kiinteistöllä) 1 kpl
8. Kvv-työnjohtajan hakemus 2 kpl


Rakentamisilmoitus tarvitaan:
Rakennusjärjestyksen mukaisesti merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäinen rakentaminen tai muu toimenpide voidaan toteuttaa tekemällä siitä kirjallinen rakentamisilmoitus. Rakentamisilmoituksen mukainen rakentaminen on suoritettava kolmen vuoden kuluessa siitä kun ilmoituksesta tehty päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Hakemusasiakirjat:
1. Lupahakemuslomake 1 kpl
2. Omistus-/hallintaoikeusselvitys 1 kpl
3. Ote rakennuspaikan peruskartasta
asema- tai yleiskaavasta 1 kpl
4. Asemapiirros  2 kpl
5. Selvitys/piirustus rakennustoimenpiteestä  2 kpl
6. Naapurin kuuleminen  1 kpl
7. Rakennushankeilmoitus RH1  1 kpl
 

Hakemukset liitteineen jätetään sähköisen lupapiste.fi palvelun kautta 

Lisätietoja ja neuvontaa Nurmeksen kaupungin rakennusvalvonnasta.

 

Yhteystiedot, rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Tapio Rokkonen rakennustarkastaja 04010 45720 tapio.rokkonen(at)nurmes.fi
Tuija Pölönen toimistosihteeri 04010 45709 tuija.polonen(at)nurmes.fi
Jukka Pihlatie projekti-insinööri 050 304 2074 jukka.pihlatie(at)nurmes.fi