Navigaatiovalikko

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittelyssä noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia 1503/2016 (avautuu uuteen ikkunaan). Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja perheen bruttotulojen perusteella. Lisäksi asiakasmaksuun vaikuttaa huoltajien valitsema, ennalta sovittu ja ilmoitettu lapsen tarvitsema varhaiskasvatusaika kalenterikuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on hoitoaikaperusteinen kuukausimaksu.

 Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen (151 h tai enemmän kalenterikuukaudessa) tulorajat 1.3.2023 alkaen:

  Perheen
  koko

    Vähimmäisbrutto-
    tulo, euroa/kk

         Maksu-
         prosentti
       Korkeimman maksun
       bruttotuloraja, euroa/kk
       2               3 874             10,7                     6 626
       3               4 998             10,7                     7 750
       4               5 675             10,7                     8 427
       5               6 353             10,7                     9 105
       6               7 028             10,7                     9 780


Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.


Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen (151 h tai enemmän kalenterikuukaudessa) tulorajat 1.8.2024 alkaen:

  Perheen
  koko

    Vähimmäisbrutto-
    tulo, euroa/kk
         Maksu-
         prosentti
       Korkeimman maksun
       bruttotuloraja, euroa/kk
       2                4 066             10,7                      6 968
       3                5 245             10,7                      8 147
       4                5 956             10,7                      8 858
       5                6 667             10,7                      9 569
       6                7 376             10,7                    10 278


Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 275 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
 

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen (0 - 150 h kalenterikuukaudessa) asiakasmaksu määräytyy kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta ao. taulukon mukaisesti:

          Tuntirajavalinta kalenteri-
          kuukaudessa

                Maksuprosentti
                            0 - 86                            50
                          87 - 120                            70
                        121 - 150                            80
                        151 -                          100


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittelyä varten perheen tulotiedot on oltava vaarhaiskasvatuksen käytettävissä viimeistään sen kuukauden loppuun mennessä, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa.

Tulorekisteri

Huoltajan/avopuolison suostumuksella (molemmilta oltava oma suostumus) Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus saa katsoa perheen ja varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tulotiedot suoraan Verohallinnon ylläpitämästä tulorekisteristä. Tulorekisteristä saamme vain varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittelyyn laissa määritetyt tiedot, kuten palkka- ja etuustiedot.

HUOM! Jos perheellä on muita tuloja kuin tulorekisterissä olevat, on perheen itse toimitettava näistä tositteet sen kuukauden loppuun mennessä, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa. Muut tulot on toimitettava ensisijaisesti sähköisesti eDaisyn tuloselvityslomaketta käyttäen. Muita tuloja ovat esim. yritystoiminnan tulot (uusin ennakkoverolippu), pääoma-, korko-, osinko- ja vuokratulot, metsän laskennallinen tuotto (tosite huoltajan omistaman metsän hehtaarimäärästä ja metsän sijaintikunnasta), vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha, aikuiskoulutustuki. Huoltajan on myös toimitettava päätös joustavasta hoitorahasta, osittaisesta hoitorahasta, vanhempainrahasta.

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä edellyttää, että työnantaja on ilmoittanut tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeasti tai eritellysti. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan vain yhteissummana, mutta työnantaja voi eritellä palkanosat myös tarkemmin. Tämän lisäksi työantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja esimerkiksi palkan ansaintakausista.

Jos työantaja on antanut palkkatiedot tulorekisteriin eritellysti ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että Nurmeksen kaupunki saa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä. Tällöin huoltajien ei tarvitse toimittaa erikseen palkka- ja työsuhdetietoja.

Lue lisää tulorekisteristä (avautuu uuteen ikkunaan).

Perheen toimittaessa tulotiedot itse, on ne ensisijaisesti toimitettava sähköisesti eDaisy-palvelun tuloselvityslomaketta käyttäen.

Perheen on aina ilmoitettava mahdollisimman pian perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista (esim. perhetilanteen muutos, työpaikan vaihtuminen, työttömyyden alkaminen, työllistyminen, opiskelun alkaminen/päättyminen, perheen tulotietojen olennainen muutos (+/- 10 %) varhaiskasvatuksen tulosaluepäällikölle, varhaiskasvatuksen aluejohtajalle, perhepäivähoidon ohjaajalle, varhaiskasvatusyksikön johtajalle tai toimistosihteerille.

Lisätietoa mm. yrittäjien ja maanviljelijöiden tulotietojen toimittamisesta, varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittelystä, laskutuksesta ja laskutukseen vaikuttavista asioista saat varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittelyohjeesta (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan), johon kannattaa tutustua.