Navigaatiovalikko

Tietoa Nurmeksesta / Hankkeet ja projektit / Grow Green Nurmes / YVA

Ympäristövaikutusten arviointi

Nurmeksen bioteollisuusalueen YVA on nyt valmis 1,5 vuoden työn jälkeen. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen loppulausunto on hyvä. Puunkäyttö voi kasvaa Nurmeksessa 600 000 k-m3 ja investoinnit ovat ensivaiheessa yhteensä 43 miljoonaa euroa. Lue lisää ja tutustu YVA-ohjelmaan alla olevien linkkien kautta.

Tiedote 27.5.2015

YVA-ohjelma

YVA-menettelyn vaiheet

Nurmeksen bioteollisuusaluehankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut 31.12.2014. Selostukseen ja sen liiteaineistoon voi tutustua alla olevien linkkien kautta.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen esittelytilaisuus pidetään tiistaina 17.2.2015 klo 18 alkaen Hyvärilän matkailukeskuksessa (Höljäkkä-sali), Lomatie 12.

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 20.3.2015 mennessä, osoitteella PL 69, 80101 JOENSUU.

YVA-selostus

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan arviointiohjelma eli YVA-ohjelma. YVA-ohjelma on selvitys hanke- ja tarkastelualueiden nykytilasta sekä suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia arvioidaan ja millä tavoin arviointi tehdään. Valmistunut arviointiohjelma on jätetty 31.1.2014 yhteysviranomaiselle, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Yhteysviranomainen on kuuluttanut 13.2.2014 muun muassa paikallisissa sanomalehdissä arviointiohjelman asettamisesta nähtäville (YVA-kuulutus). Nähtävillä oloaikana (13.2.-21.3.2014) kansalaiset voivat esittää yhteysviranomaiselle mielipiteitään YVA-ohjelmasta.

YVA-menettelyn toisessa vaiheessa laaditaan arviointiselostus (YVA-selostus) YVA-ohjelman ja siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella. Arviointiselostuksessa esitetään vaikutusten arvioinnin tulokset. Arviointiselostus asetetaan nähtäville ja yhteysviranomainen kokoaa lausunnot ja mielipiteitä selostuksesta vastaavasti kuin YVA-ohjelmavaiheessa. YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa hankevastaavalle lausuntonsa arviointiselostuksesta.

Tiedottaminen ja vuorovaikutus

Kansalaisilla on mahdollisuus saada tietoa hankkeesta ja vaikuttaa suunniteltuun hankkeeseen sekä osallistua siihen esittämällä mielipiteensä ja näkemyksensä YVA-menettelyn eri vaiheissa. Yleisölle järjestetään avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus hankkeesta ja YVA-ohjelmasta 24.2.2014 klo 18 Hyvärilässä (Lomatie 12, 75530 Nurmes).  Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä suunniteltu hanke, YVA-menettely sekä hankkeen arviointiohjelma.Tilaisuuksissa yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitä hankkeesta sekä YVA-ohjelmasta.

Hankekuvaus

Nurmeksen kaupunki (jäljempänä hankevastaava) suunnittelee bioteollisuusaluetta Nurmeksen kaupungin Pitkämäen alueelle Pohjois-Karjalaan. Suunniteltu hankealue sijaitsee noin 4 km Nurmeksen keskustasta luoteeseen. Bioteollisuusalueelle toimintaa suunnittelevat Karjalan Metsä ja Energia Oy (KME), Feedstock Optimum Oy (FSO) ja Wood-Neste Oy (Wood-Neste). KME rakentaa alueelle bioterminaalin, jossa tullaan varastoimaan ja valmistamaan biopolttoaineita hakettamalla ja murskaamalla puuta. Haketettava määrä on arviolta 100 000 tonnia vuodessa, josta energiapuuta on 70 %. FSO suunnittelee alueelle biohiiltämöä, jossa tuotettaisiin hitaalla pyrolyysillä FSO biohiiltä ja pyrolyysinesteitä. Ensimmäisessä vaiheessa biohiiltämö tuottaa FSO biohiiltä 35–41 000 tn ja pyrolyysinesteitä (koostumukseltaan kuin raakaöljy) 20 000 tonnia vuodessa. Lisäksi prosessissa syntyy etikkahappoa ja kondensoitumattomia kaasuja 20 000 tonnia vuodessa. Laitos hyödyntää puuta 165–185 000 k-m3 vuodessa. Laitos voidaan laajentaa tuottamaan FSO biohiiltä 100 000 tn ja pyrolyysinesteitä 45 000 tn ja muita tisleitä 45 000 tn vuodessa. Wood-Neste suunnittelee alueelle puun kuivaamoa, jossa kuivauksen yhteydessä voidaan myös läpivärjätä tai kyllästää puuta. Tärkein Wood-Nesteen tekniikan käyttökohde tulisi olemaan biohiiltämön hakkeen kuivaus. Alueelle on myös suunnitteilla bioenergiaa hyödyntävä alueellinen lämmön- ja sähkönyhteistuotantolaitos. Lisäksi Nurmeksen Porokylässä sijaitsevan raakapuun kuormauspaikan sijoittamista hankealueelle suunnitellaan.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan neljää eri vaihtoehtoa, jotka eroavat biohiiltämön tuotantomäärän, raakapuun kuormauspaikan sijoittamisen hankealueelle ja CHP-laitoksen rakentamisen osalta.

Nollavaihtoehdossa (VE0) tarkastellaan tilannetta, jossa hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehdossa 1a (VE1a) tarkastellaan tilannetta, jossa bioteollisuusalueelle rakennetaan bioterminaali, biohiiltämö, joka tuottaa noin 35–41 000 tn FSO biohiiltä ja lähes saman verran pyrolyysinesteitä, sekä puunkuivaamo.

Vaihtoehdossa 1b (VE1b) tarkastellaan tilannetta, jossa bioteollisuusalueelle rakennetaan bioterminaali, biohiiltämö, joka tuottaa noin 35–41 000 tn FSO biohiiltä ja lähes saman verran pyrolyysinesteitä, sekä puunkuivaamo, raakapuun kuormauspaikka siirretään alueelle ja alueella on oma CHP-laitos.

Valmiin YVA-ohjelman löydät täältä: YVA-ohjelma

YVA-ohjelman materiaalit:

Luontoselvitys

Liikenneselvitys

Muinaisjäännösinventointi
Pitkämäen hulevesiselvitys
KME:n meluselvitys