Navigation Menu

Tietoa Nurmeksesta / Yleisesittely / Hinku

Kohti hiilineutraalia kuntaa

Nurmeksen kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä 26.6.2014 § 43 hakeutunut HINKU-kunnaksi ja samalla sitoutunut noudattamaan HINKU-kriteerejä. Päätöksellä Nurmeksen kaupunki sitoutuu tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

HINKU-kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.

HINKU-kriteerit täyttävästä kunnasta saa käyttää nimitystä HINKU-kunta. HINKU-kunnat kuuluvat HINKU-foorumiin ja saavat oikeuden käyttää HINKU-logoa. HINKU-kriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Lue lisää HINKU-foorumista tästä

Resurssitehokkuus, vähähiilisyys ja biotalous ovat keskeisiä teemoja maakunnallisissa strategioissa ja Pohjois-Karjala on profiloitunut näiden asioiden edelläkävijänä Suomessa. Maakunnallisten strategioiden tavoitteena on öljyvapaa Pohjois-Karjala: Hiilineutraali, uusiutuvan energian tuotannoltaan yliomavarainen maakunta, jossa fossiilista öljyä ei käytetä energiantuotannossa.

Tämä on kirjattu keskeiseksi tavoitteeksi Pohjois-Karjalan strategiassa 2030, Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmassa 2017 sekä maakunnallisessa ilmasto- ja energiaohjelmassa.

HINKU-verkostoon liittyminen ja toimintaan osallistuminen tukee erinomaisesti maakunnallisten tavoitteiden saavuttamista. Positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattaminen parantaa aluetaloutta ja energiansäästötoimenpiteillä voidaan vähentää mm. kuntien kiinteistöjen ylläpitokustannuksia.

Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa

Nurmeksen kaupunki on mukana Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hankkeessa. Hankkeen  tarkoituksena on edistää Pohjois-Karjalan muutosta kohti öljyvapaata ja vähähiilistä maakuntaa, muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, energiatehokkuutta, vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä, etsimällä hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä maakunnasta sekä lisäämällä cleantech-tuotteiden ja -ratkaisuiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Lue lisää Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hankkeesta tästä.