Navigation Menu

Viemäriverkosto

Kiinteistö viemäriverkoston alueella

Kiinteistöillä, jotka sijaitsevat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, on velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoihin. Liittymisvelvollisuus koskee myös piha- ja rantasaunoja.


Liittämisvelvollisuudesta on mahdollisuus saada vapautus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämällä luvalla. Vapautusta haettaessa kiinteistön omistajan on perusteltava miksi kyseinen kiinteistö voidaan jättää vesihuollon ulkopuolelle.


Vesihuoltolain 11 §:n mukaan liittymisvelvollisuudesta voidaan vapauttaa, jos:


- liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämiskustannukset, laitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy, ja
- vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella.


Lisäksi
- vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä
- jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista
- hulevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevedet ja perustusten kuivatusvedet voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti
 
Vapautusta haetaan kirjallisesti ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemuksen mukana tulee toimittaa seuraavat liitteet:


- Jos haetaan vapautusta vesijohtoon liittymisestä, hakemukseen tulee liittää talousvesitutkimus kaivoveden laadusta (tutkittavat ominaisuudet: nitraatti, nitriitti, Escherichia col, koliformiset bakteerit). Talousvesitutkimus saa olla enintään kolme vuotta vanha. Laajempaa tutkimusta suositellaan kuuden vuoden välein. Porakaivosta tulee lisäksi määrittää arseeni. Radonpitoisuuden mittaus on suositeltavaa.
- Jos haetaan vapautusta viemäriin liittymisestä, hakemukseen tulee liittää asemapiirros jätevesien käsittelyjärjestelmästä, kopio jätevesiselvityksestä sekä tiedot jätevesijärjestelmään tehdyistä hoitotoimenpiteistä.
- Jos haetaan vapautusta hulevesiviemäriin liittymisestä, tulee hakemukseen liittää asemapiirros, josta käy ilmi hulevesien johtaminen.

Vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta

 

Yhteystiedot, ympäristöinsinööri

Ympäristönsuojelu

Ismo Ryynänen ympäristöinsinööri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45721 ismo.ryynanen(at)nurmes.fi
Hanna-Riikka Ruokolainen toimistoinsinööri Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45705 hanna-riikka.ruokolainen(at)nurmes.fi